Početna
O nama
Saveti
Kontakt
Dosis sola facit venenum
- samo doza čini nešto otrovom
• Aktivne materije u preparatima za negu kože posle sunčanja
• Najčešći alergeni u kozmetičkim proizvodima
• Lekovite pene
• Gljivične infekcije kože
• Prevencija osteoporoze
• Lečenje osteoporoze
• Prezentacija epilepsije
• Inhibitori agregacije trombocita u KV bolestima
Promocija
Obaveštenje o potrošačkom kreditu
PROMOCIJA ZDRAVLJA
Antibiotici
Šta bi trebalo da znamo o antibioticima

Svetski dan scra

Zdravlje nije sve ali bez zdravlja sve je ništa
OTVORENI POSTUPAK-POMAGALA
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Rang lista
GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti-građevinsko zanatski radovi
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
NABAVKA LEKOVA
Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku dobra-nabavka lekova
-lista D
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija-lista D
Tabela-obrazac ponude
Tehnička specifikacija
OTVORENI POSTUPAK-POMAGALA
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Rang lista
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Tabela-obrazac ponude
Tabela-tehnička specifikacija
POMAGALA
Obaveštenje o obustavi postupka
NABAVKA LEKOVA
Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku dobra-nabavka lekova
-D lista
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija-lista D
Tabela-obrazac ponude
Tehnička specifikacija
Odluka o zaklučenju okvirnog sporazuma
OTVORENI POSTUPAK-POMAGALA
Odluka o zaključenju osnovnog sporazuma
Prilog 1- Rang lista ponudjaca izuzev za partije 28,29 i 30
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o izmeni konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija-Izmena 1
Pojašnjenje br. 1
Pojašnjenje br. 2
Pojašnjenje br. 3
Pojašnjenje br. 4
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Tabela-tehnička dokumentacija
Tabela-obrazac ponude
MALE VREDNOSTI
Kancelarijski materijal
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
NABAVKA LEKOVA
U pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
-D lista
Obavestenje o pokretanju pregovarackog postupka
Konkursna dokumentacija
Tabela-obrazac ponude
USLUGE
U pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
-Održavanje aplikativnog softvera APIIS-CSA
Obavestenje o pokretanju pregovarackog postupka
Konkursna dokumentacija-odrzavanje softvera
MALE VREDNOSTI
Kancelarijski nameštaj
Odgovor na postavljeno pitanje JN 4/2015
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka
OTVORENI POSTUPAK-POMAGALA
Odluka o izmeni konkursne dokumentacije-2
Konkursna dokumentacija-izmena 2
Obrazac ponude-izmena 2
Tehnička specifikacija-izmena 2

Odluka o izmeni konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija-izmena 1
Obrazac ponude-izmena 1
Tehnička specifikacija-izmena 1

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Tabela u okviru obrasca ponude
Tehničke karakteristike
Lekovi-lista D
Obaveštenje
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Tehnička specifikacija
Tabela-obrazac ponude

Uprava za javne nabavke
Regulativa-dokumenta
Dobra Apotekarska Praksa (DAP)-predlog
Etički kodeks farmaceuta Srbije
Informator o radu apoteka
Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima
Pravilnik o listi lekova
Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima
Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti
Lista lekova koji se izdaju na teret fonda, na sajtu RZOO (pozitivna lista)
Republički fond za zdravstveno osiguranje
Ministarstvo zdravlja
SFUS-Savez farmaceutskih udruženja Srbije
ALIMS-Agencija za lekove i medicinska sredstva
Farmaceutska komora Srbije
Farmaceutski fakultet u Beogradu
Institut za javno zdravlje-Batut
Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije

Planovi - izveštaji
Pravilnik o javnim nabavkama.
Plan nabavki za 2014. god.
Plan rada sa finans. planom za 2014. god.
Tromesečni izveštaj za 2014. god.
Finansijski izveštaj za 2013. god.
 
Početna | O nama | Saveti | Kontakt
Nosilaca albanskih spomenica 5 • 026/4622-066, 641-070 • apoteka026@open.telekom.rs • webtemplate-StylishTemplates